Menu
eng srp

Postrojenje za preradu pitkih voda "Jezero" (1m3/s) – Makiš

Mart, 2021

Sa firmom UTVING VS koja nastupa u konzorcijumu sa firmom EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. potpisan je ugovor o pružanju usluga na projektu "Obnova postojećih objekata PPV "Jezero" sa "predtretmanom" i izgradnja novih postrojenja za tretman otpadnih i procesnih voda iz proizvodnih pogona u kompleksu "Makiš", uključujući i prateći tretman mulja" koji je finansiran od strane EBRD-a a klijent je Beogradski vodovod i kanalizacija.


Zadaci obuhvataju pregled postojeće projektne dokumentacije, izradu Idejnog projekta za unapređenje/dogradnju postrojenja, pripremu tenderske dokumentacije, podršku Projektnojjedinici za implementaciju (PIU), i nadzor radova.